کد خبر: 13354

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۸/۲۳ - ۱۴:۵۴

فرامرزدرخشنده

صف آرایی نمایندگان غرب و شرق مازنی بر سر بندر امیر آباد مایه تاسف است !

تیتر 3 » چه تفاوتی می کند که منطقه آزاد مازندران درشرق استان ایجاد شود یا درغرب! چرا نمایندگان یک استان اینگونه درمقابل یکدیگرصف آرایی کرده اند ودرتخریب همکاران خود مسابقه گذاشته اند! مگرآنان نبودند که می گفتند منطقه آزاد درمازندران ایجاد شود تا استان درمسیرتوسعه قرارگیرد؛ حال چه اتفاقی افتاده که شرق وغرب مازندران برای هم خط ونشان می کشند!

مجلس

به گزارش تیتر ۳ » یادداشتی تامل برانگیز از فرامرز درخشنده ! چرا نمایندگان مازندرانی کاری در جهت اتحاد و همدلی یکپارچه استان در مسیر پیشرفت و توسعه قدم بر نمی دارند؟ قدم برنداشتن آنها خیر سرشان، چرا این همه اختلاف و تفرقه افکنی؟ در ادامه یادداشت فرامرز درخشنده را می خوانیم :

گویا سهم منطقه دراستان مازندران برای ایجادمنطقه آزادبه شورایعالی مناطق آزادپیشنهادمیشود واین شورا براساس معیارها وضوابطی تشخیص داده که بندرامیرآباد درشهرستان بهشهرواجد شرایط برای ایجاد منطقه آزاد تجاری وصنعتی است وموافقت خود را با این موضوع اعلام نموده؛ حال باید دولت لایحه ای را برای این منظورآماده وبه مجلس تقدیم تا نمایندگان ملت بعدازبررسی های کارشناسی نظرخود را دراین خصوص اعلام نمایند.

مگرنمایندگان محترم استان دغدغه اشان توسعه مازندران وخدمت به مردم نیست؛ مگرآنان به عمران وآبادانی وتوسعه همه جانبه استان نمی اندیشند؟ مگرنمایندگان استان هم قسم نشده اند که بیکاری را درمازندران ریشه کن کنند وبرای احیاء صنعت واقتصاد استان ازجان مایه بگذارند؟ مگرنمایندگان درد مردم را نمی دانند که حال به بهانه این که بندرامیرآباد دربهشهر منطقه آزاد اعلام شده به جان هم افتاده اند و…!!

آن نماینده محترمی که ازجانب ۹ نماینده دیگراستان ادعا می کند که همکارانش با ایجاد منطقه آزاد دربندرامیرآباد مخالف هستند- .البته یکی ازآن ۹ نماینده محترم ادعای همکارش را تکذیب می کند-  وتلویحاً تهدید می کند که درمجلس مانع ازتصویب لایحه دولت خواهدشد، به چه می اندیشد؟

چرا به صرف این که نماینده محترم بهشهرازاقدام دولت برای ایجاد منطقه آزاد دربندرامیرآباد قدردانی ونقطه نظراتش را بیام می کند؛ مورد هجمه همکاریا همکاران خود درمجمع نمایندگان استان قرارمی گیرد؟!

آن نمایندگان عزیزی که شعوربالای خویش را به نمایش گذاشته وایجاد منطقه آزاد دربندرامیرآباد را افتخاری برای استان وبیانگرتوجه ویژه دولت به توسعه استان تحلیل نموده وازاین اقدام شورای عالی مناطق آزاد استقبال نموده اند،آیا نمی توانستند مانند برخی نمایندگان محترم استان فضا را متشنج نمایند؟

نمایندگان محترم استان مازندران درخانه ملت!

دغدغه همه شماعزیزان را پاس می داریم وتاکید می کنیم که مردم خوب استان به دغدغه های شما احترام می گذارند اما ای کاش جملگی تاکید می کردید که مازندران مستحق داشتن ۱۰ منطقه آزاد است ونه یک منطقه!

ای کاش به جای این که ذهن مردم استان را به همکارانتان بدبین می کردید، ازتلاش های اعضاء مجمع برای ایجاد منطقه آزاد دراستان سخن می گفتید وخستگی را از تن اشان درمی کردید!

بلی! مازندران شایستگی ها وتوانمندی هایش به مراتب بیش ازیک منطقه آزاد است وهمه وظیفه دارند برای تحقق این مهم تلاش نمایند؛ وتصمیم تازه شورای عالی مناطق آزاد نشان ازآغازی خوش برای مردم غیور استان مازندران حکایت دارد!

جزیره ای اندیشیدن واین گونه اقدام کردن نتیجه ای جزعقب ماندگی بیشتراستان مازندران ندارد ودو اصل وحدت عمل وگفتار وحمایت ازاقدامات دولت باید دردستورکارنمایندگان محترم استان بوده وقطعاً همراهی صمیمانه با استانداربرای تحقق برنامه های اقتصادی و اقتصاد مقاومتی می تواند استان را درشرایطی عالی وایده آل قرار دهد.

مازندران برای آن که درآستانه برنامه ششم توسعه افق روشنی را پیش رو داشته باشد،نیازبه وحدت وهمدلی اقشارمختلف مردم وهمراهی آنان با مسئولان وپرهیزازهرگونه تفرقه دارد.

فرامرزدرخشنده/ایلنا

ارسال دیدگاه

کد امنیتی *

ردیاب آنلاین خودرو ردیاب خودرو