کد خبر: 4405

تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۳/۲۴ - ۱۵:۵۰

جدیدترین قیمت انواع خودرو / جدول

  اتومبيلمقدارتغییرکمترینبیشترین   405 ( نمايندگي/ تومان) ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ (%۰) ۰ ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ ۳۱,۰۰۰,۰۰۰     206 تيپ2 (نمايندگي/ ...

 

 

شرق پرس: جدیدترین قیمت انواع خودرو  در بازار داخلی  

 

 

اتومبیل مقدار تغییر کمترین بیشترین    
۴۰۵ ( نمایندگی/ تومان) ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ (%۰) ۰ ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ ۳۱,۰۰۰,۰۰۰    
۲۰۶ تیپ۲ (نمایندگی/ تومان) ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ (%۰) ۰ ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹,۰۰۰,۰۰۰    
۲۰۶ تیپ۲ ( بازار/ تومان) ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ (%۰) ۰ ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ ۳۷,۵۰۰,۰۰۰    
۴۰۵ ( بازار/ تومان) ۳۰,۸۰۰,۰۰۰ (%۰) ۰ ۳۰,۸۰۰,۰۰۰ ۳۰,۸۰۰,۰۰۰    
۲۰۶ تیپ ۵ (نمایندگی/ تومان) ۳۵,۲۲۵,۰۰۰ (%۰) ۰ ۳۵,۲۲۵,۰۰۰ ۳۵,۲۲۵,۰۰۰    
۲۰۶ تیپ ۵ (بازار/ تومان) ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ (%۰) ۰ ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ ۳۹,۵۰۰,۰۰۰    
۲۰۶ تیپ ۶ ( نمایندگی/ تومان) ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ (%۰) ۰ ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ ۳۹,۰۰۰,۰۰۰    
۲۰۶ تیپ ۶ ( بازار/ تومان) ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ (%۰) ۰ ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ ۴۹,۰۰۰,۰۰۰    
۲۰۷ دنده اتوماتیک (نمایندگی/ تومان) ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ (%۰) ۰ ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ ۴۵,۵۰۰,۰۰۰    
پارس سال (نمایندگی/ تومان) ۳۲,۵۵۴,۰۰۰ (%۰) ۰ ۳۲,۵۵۴,۰۰۰ ۳۲,۵۵۴,۰۰۰    
۲۰۷ دنده اتوماتیک ( بازار/ تومان) ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ (%۰) ۰ ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ۵۶,۰۰۰,۰۰۰    
پارس سال(بازار/ تومان) ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ (%۰) ۰ ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳۷,۰۰۰,۰۰۰    
سمند ال ایکس ( نمایندگی/ تومان) ۲۷,۱۲۷,۰۰۰ (%۰) ۰ ۲۷,۱۲۷,۰۰۰ ۲۷,۱۲۷,۰۰۰    
سمند ال ایکس (بازار/ تومان) ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ (%۰) ۰ ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳,۰۰۰,۰۰۰    
تیبا (بازار/ تومان) ۲۳,۹۰۰,۰۰۰ (%۰) ۰ ۲۳,۹۰۰,۰۰۰ ۲۳,۹۰۰,۰۰۰    
تیبا (نمایندگی/ تومان/غیرمتالیک) ۲۰,۴۰۰,۰۰۰ (%۰) ۰ ۲۰,۴۰۰,۰۰۰ ۲۰,۴۰۰,۰۰۰    
تندر ۹۰ مدل E2 (نمایندگی/ تومان) ۳۶,۱۵۲,۰۰۰ (%۰) ۰ ۳۶,۱۵۲,۰۰۰ ۳۶,۱۵۲,۰۰۰    
تندر ۹۰ مدل E2 (بازار/ تومان) ۴۰,۵۰۰,۰۰۰ (%۰) ۰ ۴۰,۵۰۰,۰۰۰ ۴۰,۵۰۰,۰۰۰    
پرادو ( نمایندگی/ تومان) ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ (%۰) ۰ ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰    
پرادو (بازار/ تومان) ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ (%۰) ۰ ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰    
کرولا (نمایندگی/ تومان) ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ (%۰) ۰ ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ ۹۱,۰۰۰,۰۰۰    
کرولا (بازار/ تومان) ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ (%۰) ۰ ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰    
مزدا ۳ ( نمایندگی/ تومان) ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ (%۰) ۰ ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۹۵,۰۰۰,۰۰۰    
مزدا ۳ (بازار/ تومان) ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ (%۰) ۰ ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰    
یاریس هاچ‌بک ( نمایندگی/ تومان) ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ (%۰) ۰ ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ۴۶,۰۰۰,۰۰۰    
یاریس هاچ‌بک ( بازار/ تومان) ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ (%۰) ۰ ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۹۵,۰۰۰,۰۰۰    
پراید ۱۱۱- LE کیسه هوا (نمایندگی/ تومان/غیرمتالیک) ۱۵,۰۶۴,۰۰۰ (%۰) ۰ ۱۵,۰۶۴,۰۰۰ ۱۵,۰۶۴,۰۰۰    
پراید ۱۱۱- LE کیسه هوا ( بازار/ تومان) ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ (%۰) ۰ ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ ۲۱,۵۰۰,۰۰۰    
پراید ۱۳۲- LE کیسه هوا (نمایندگی / تومان/غیرمتالیک) ۱۵,۰۸۲,۰۰۰ (%۰) ۰ ۱۵,۰۸۲,۰۰۰ ۱۵,۰۸۲,۰۰۰    
پراید ۱۳۲- LE کیسه هوا (بازار/ تومان) ۱۸,۹۰۰,۰۰۰ (%۰) ۰ ۱۸,۹۰۰,۰۰۰ ۱۸,۹۰۰,۰۰۰    
پراید ۱۴۱- LE کیسه هوا (نمایندگی/ تومان/غیرمتالیک) ۱۵,۱۵۰,۰۰۰ (%۰) ۰ ۱۵,۱۵۰,۰۰۰ ۱۵,۱۵۰,۰۰۰    
پراید ۱۴۱- LE کیسه هوا (بازار/ تومان) ۱۸,۲۰۰,۰۰۰ (%۰) ۰ ۱۸,۲۰۰,۰۰۰ ۱۸,۲۰۰,۰۰۰    
مگان اتوماتیک ۲۰۰۰ سی‌سی (نمایندگی/تومان) ۷۴,۴۰۰,۰۰۰ (%۰) ۰ ۷۴,۴۰۰,۰۰۰ ۷۴,۴۰۰,۰۰۰    
مگان اتوماتیک ۲۰۰۰ سی‌سی (بازار/تومان) ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ (%۰) ۰ ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ ۹۷,۰۰۰,۰۰۰    
آزرا (نمایندگی/تومان) ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ (%۰) ۰ ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰    
آزرا (بازار/تومان) ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ (%۰) ۰ ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰    
سوناتا (نمایندگی/تومان) ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ (%۰) ۰ ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰    
سوناتا (بازار/تومان) ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ (%۰) ۰ ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰    
رانا (بازار/تومان) ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ (%۰) ۰ ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ ۳۴,۵۰۰,۰۰۰    
رانا(نمایندگی/ تومان) ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ (%۰) ۰ ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲,۰۰۰,۰۰۰

اقتصاد ایران آنلاین

 

/انتهای خبر

 

ارسال دیدگاه

کد امنیتی *

ردیاب آنلاین خودرو ردیاب خودرو